Пополнете:         
-Име на кандидат
-Татково име
-Презиме на кандидат
-Датум на раѓање
потоа пристиснете на копчето ПРЕБАРАЈ
Кандидатите кои полагале на македонски наставен  јазик  името и презимето
треба да го внесат со МК поддршка
Кандидатите кои полагале на албански наставен јазик  името и презимето
треба да го внесат со AL поддршка
Кандидатите кои полагале на турски наставен јазик   името и презимето
треба да го внесат со TR поддршка